Forside Om os Byggeri Fremtidssikring De Store Bygningers Økologi Rapporter etc. Vinduer Visit-cards Andet
 

The Harbour Scene

www.fischerplusdesign.dk  www.christianbjorn.dk  www.havnescenen.dk

Nykredit

www.shl.dk

Langelinie-kajen

www.it-ark.dk                       www.skuespilhus.dk                     

Islands Brygge

-

 

The Opera House

www.operaen.dk                   www.hlt.dk                               

Kalvebod Brygge

-

The Art Schools

www.cubo.dk                                                                                                

Community Centre

-

Kanonbåds-skurene

www.sotofte.dk                                                                        

Håndværkets       Hus

www.arkitema.dk  www.kifora.dk

Torpedohallen

www.vandkunsten.dk           www.ncc.dk  www.torpedohallen.dk        

Wennberg's Silo

www.copenhagenx.dk  www.tagelynborg.dk 

House of Architects

www.3xnielsen.dk                                          

Frøsiloen

www.copenhagenx.dk  www.jjw.dk

Christiansbro

www.hlt.dk                                                                                             

LO House

www.ai-gruppen.dk

The Royal Library

www.kb.dk                            www.shl.dk